Actievoorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden consumentenwinacties en -prijsvragen’) zijn van toepassing op consumentenwinacties en –prijsvragen georganiseerd door MegaStores Den Haag.

Door deelname gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden consumentenwinacties en –prijsvragen. Daarnaast kunnen per consumentenwinactie en –prijsvraag specifieke voorwaarden van toepassing worden verklaard.

 • Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie en/of prijsvraag.

 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie en/of prijsvraag. MegaStores Den Haag kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

 • De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 • Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

 • Deelname is uitgesloten voor winkelpersoneel en ondernemers winkels MegaStores Den Haag.

 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie en/of prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is MegaStores Den Haag gerechtigd een andere winnaar te trekken.

 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. MegaStores Den Haag is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

 • De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door MegaStores Den Haag of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is MegaStores Den Haag niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

 • MegaStores Den Haag is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen in MegaStores Den Haag. MegaStores Den Haag kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen.

 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. MegaStores Den Haag mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is MegaStores Den Haag gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie en/of prijsvraag.

 • Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.

 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. MegaStores Den Haag kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

 • MegaStores Den Haag is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

 • MegaStores Den Haag is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

 • MegaStores Den Haag is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie en/of prijsvraag handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie en/of prijsvraag of het verloop van de winactie en/of prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden. In het geval van online stem en like-acties op de website van MegaStores Den Haag en in social mediakanalen van MegaStores Den Haag, behoudt MegaStores Den Haag zich te allen tijde het recht voor om profielen van uitgebrachte likes of stemmen, te verifiëren op echtheid en geldigheid. Indien deze verificatie aanleiding geeft tot diskwalificatie van de deelnemer, zal dit schriftelijk of per e-mail persoonlijk worden bericht aan deelnemer. MegaStores Den Haag is niet verplicht het verificatieproces toe te lichten of kenbaar te maken.

 • MegaStores Den Haag is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie en/of prijsvraag gedurende de looptijd van de winactie en/of prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat MegaStores Den Haag daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie en/of prijsvraag, zal door MegaStores Den Haag op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie en/of prijsvraag nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie en/of prijsvraag aan.

 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie en/of prijsvraag kunt u naar www.megastoresdenhaag.nl voor het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie en/of prijsvraag. MegaStores Den Haag zal zo spoedig mogelijk reageren.